<b>검색 상세보기 : [석면]</b> - Cargille Refractive Index Liquids<br> (석면 국내 공정시험방법 굴절액/굴절시약)
Notice

판매개시!
TurboVap® LV • II • EH
All New & All Better!.

new TurboVap 둘러보기

• Gas Vortex Shearing Technology
• End-Point 감지 센서
• Multi Rack: 여러 크기 Tube 수용
• 가스 매니폴드 조절 교체 가능
• 다양한 종료모드: Manual Time Endpoint Endpoint+Time Method

• 7" 컬러 터치스크린 제어판 내장
• 4면이 투명한 유리 수조
• 전면 배수 포트
• 수조 조명과 경보음으로 종료 알림
• 절전모드와 자동 웨이크업

     
 
Home > Product > 석면 > 굴절액 > Bottle

제 품 명 : Cargille Refractive Index Liquids
(석면 국내 공정시험방법 굴절액/굴절시약)
제 조 사 : Cargille
제품코드 : Ri1550E4
    · 관련제품:☞ Cargille 굴절액 리스트
    · 관련제품:☞ 석면분석 관련제품
 
   
상세설명
 
용   도 :  국내 석면 분석 공정시험방법에 쓰이는 굴절액 
 

제품코드

굴절율

용 량

유통기한

적용

Ri1550E1
Ri1550E4

1.550

30 ml (1 oz)
120 ml (4 oz)

2.5

 백석면 (Chrysotile)

Ri1605E1
Ri1605E4

1.605

30 ml (1 oz)
120 ml (4 oz)

5

 직섬석 (Anthophyllite)
 
투섬석 (Tremolite)
 
녹섬석 (Actinolite)

Ri1620E1
Ri1620E4

1.620

30 ml (1 oz)
120 m (4 oz)

5

 직섬석(Anthophyllite)

Ri1680B1
Ri1680B4

1.680

30 ml (1 oz)
120 ml (4 oz)

5

 갈석면 (Amosite)
 
청석면 (Crocidolite)

Ri1700B1
Ri1700B4

1.700

30 ml (1 oz)
120 ml (4 oz)

5

 청석면 (Crocidolite)

 
* 유통기한은 미개봉 상태를 기준. 개봉 시 유통기한은 1/2.
 

Map
Anyang Mega Valley RM 819, 268, Hagui-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 14056
【Tel】+82-(0)2-571-3444 【Fax】+82-(0)2-571-4877
【email】 jys@jysco.com

Copyrightⓒ ㈜장영실 JYSCO Co., Ltd. All Rights Reserved.